മുലകുടി മാറാത്ത കുട്ടികളെ തട്ടിപ്പു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് പ്രവാചകൻ 0

മുലകുടി മാറാത്ത കുട്ടികളെ തട്ടിപ്പു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് പ്രവാചകൻ

Read More

ദൈവ വചനം വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന പ്രൊഫിറ്റ് തരികിട 0

അടൂരുകാരൻ റ്റിജോ തോമസ്‌ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണിട്ടു പുകമറ സൃഷ്ട്ടിച്ചു ജനങ്ങളെ ചതിച്ചും കർത്താവിനെ പറ്റിച്ചും ജീവിക്കുന്നു… പല പ്രാവശ്യം പല ത്റളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടതാണ്. എന്നിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല. ഇതാ അടിമാലിക്കാരൻ ജോമോന്റെ അനുഭവം

Read More